17.02.2019 The development of broadband networks beyond 2020.

Razvoj širokopojasnih mreža iza 2020.

Sažetak:  Izlaganje će dati pregled strateških odrednica za razvoj širokopojasnih mreža iza 2020. Što se planira na razini EU-a, koji su ciljevi postavljeni? Što ti ciljevi znače za Hrvatsku? Kako ih ostvariti, s obzirom na dosadašnje rezultate i stanje na domaćem tržištu?

The development of broadband networks beyond 2020.

Presentation will give an overview of the strategy for the development of broadband networks beyond 2020. What are the plans and goals set by the European Union? What do these goals mean for Croatia? How to achieve them, given the past results and the current state of the domestic market?

16.02.2019 Overview of the actual status of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia

Pregled stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj 

U izlaganju će se, temeljem relevantnih statističkih pokazatelja, dati sažet prikaz stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj, kao i osvrt na povezane aktivnosti i rezultate relevantnih dionika razvoja širokopojasnog pristupa.

Overview of the actual status of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia

Based on the relevant statistical indicators, the presentation will provide a summary of the current state of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia, as well as a review of related activities and the results of the relevant stakeholders in the development of broadband access.

more news

First Day Abstracts

Hrvatski / English

Konferencijska sesija:

RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U HRVATSKOJ: REGULATIVA, NORMIZACIJA, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE, FINANCIRANJE, IZGRADNJA, UPRAVLJANJE, USLUGE

 • Pregled stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Republici Hrvatskoj
  • Statistički pokazatelji 
  • Povezane aktivnosti u 2017. i 2018. godini 
  • Svjetlovodne distribucijske mreže:
  • Ima li smisla za državu i jedinice lokalne/regionalne samouprave davati državne potpore za održavanje bakrenih parica "na steroidima"? 
  • Mogu li ulaganja u svjetlovodne distribucijske mreže biti učinkovita?
  • Postoje li investicijski modeli koji bi jedinicama lokalne samouprave omogućili brža i učinkovitija ulaganja u otvorene svjetlovodne distribucijske mreže?
  • Kome treba deregulacija gradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža ili kome smetaju otvorene svjetlovodne distribucijske mreže? 
  • Nove strateške orijentacije operatora prema gradnji svjetlovodnih distribucijskih mreža - zašto i kako?
  • Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) (NP-BBI)
  • Gdje se i zašto "sakrio" (ne)odobreni NP-BBI dok nas istodobno Europska komisija kritizira zbog nekorištenja sredstava alociranih u Europskom fondu za regionalni razvoj za razvoj širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj?  
  • Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) 
  • Iskustva iz pripreme projekata temeljem ONP-a - iz aspekta nositelja ONP-a (NOP)
  • Iskustva iz pripreme projekata temeljem ONP-a - iz aspekta konzultanata i lokalnih zajednica
  • Aktivnosti na pripremi poziva za prijave za sufinanciranje izgradnje NGA mreža državnim potporama temeljem ONP-a  - odobreni kriteriji vrednovanja projekata, upute za prijavitelje, planiranje povezanih aktivnosti

 

Conference Session: 

DEVELOPMENT OF BROADBAND ACCESS IN CROATIA: REGULATION, STANDARDISATION, PLANNING, DESIGNING, FINANCING, ROLL-OUT, MANAGEMENT, SERVICES

 • Overview of the fixed next generation access (NGA) in the Republic of Croatia
  • Statistical indicators
  • Related activities in 2017 and 2018
  • Fibre Optic Distribution Networks:
  • Does it make sense for the government and local /regional self-government units to grant state aid for twisted copper pairs “on steroids”?
  • Can investments in fibre optic distribution networks be effective?
  • Are there investment models which would facilitate faster and more effective investments into open fibre optic distribution networks for the local self-government units? 
  • Who needs deregulation of the fibre optic distribution networks construction, or to whom open fibre optic distribution networks cause discomfort?
  • New strategic orientation of operators towards the development of fibre optic distribution networks – why and how?
  • National Programme for the Development of Broadband Backhaul Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments, as a Prerequisite for the Development of Next Generation Access Networks (NGA) (NP-BBI)
  • Why and where the(not) approved NP-BBI has been hidden while at the same time the European Commission criticize the Republic of Croatia for failing to withdraw any funds allocated within the European Regional Development Fund for the development of broadband in Croatia?
  • National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP) 
  • Experience gained in  preparation of NFP-based projects - from the view of Competent Authority for the Programme (CAP)
  • Experience gained in  preparation of NFP-based projects  -  from the views of consultants and local communities
  • Activities in preparing  the call for applications for co-financing the construction of NGA networks using state aid based on the NFP – approved project assessment criteria, instructions for applicants, planning of related activities

 

Voditelj sesije: Miljenko Dimitrijević, DIMANIS d.o.o.

Uvod u predavanja

Uvod će biti na hrvatskom jeziku!

 

Session Moderator: Miljenko Dimitrijević, DIMANIS Ltd.

Introduction to session lectures 

Introduction will be in Croatian with simultaneous translation to English

I. predavanje / Lecture 1

Miljenko Dimitrijević, mr. sc. elektrotehnike,  ima preko 30 godina iskustva u elektroničkim komunikacijama, uključujući razvoj i projektiranje radiokomunikacijskih uređaja, ekspertni konzalting, projektiranje i inženjering na području elektroničkih komunikacijskih mreža te upravljanje složenim projektima. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik je tehničkog odbora E502 Elektrotehnički aspekti telekomunikacijske opreme pri Hrvatskom zavodu za norme. U okviru tvrtke DIMANIS bavi se upravljanjem projektima te ekspertnim konzaltingom, projektiranjem i strukovnom edukacijom (održavanje stručnih radionica i predavanja). Područja interesa su mu upravljanje projektima, širokopojasne komunikacije, sustavi generičkog kabliranja, podatkovni centri, pristupne mreže sljedeće generacije, tehno-ekonomski aspekti planiranja i gradnje širokopojasnih mreža te tehnička normizacija i regulativa. Autor je više stručnih radova iz navedenih područja.

Miljenko Dimitrijević, M. Sc. in Electrical Engineering has more than 30 years of experience in electronic communications, including the development and design of radio communications equipment, expert consulting, designing and engineering in the field of electronic communications networks, as well as management of complex projects. He is a member of the Croatian Chamber of Electrical Engineers and chairman of the Croatian Standards Institute Technical Committee E502 Electrotechnical aspects of telecommunications equipment. His activities within the company DIMANIS Ltd. include the project management as well as expert consulting, designing and professional training services. His areas of interest are broadband communications, generic/structured cabling systems, data centers, next generation access networks, project management and techno-economic aspects of planning and deployment of broadband networks, as well as technical standards and regulations. He authored several technical papers in these areas.

I. predavanje /Lecture 1

Predavač:Miljenko Dimitrijević, DIMANIS d.o.o.

Predavanje:Pregledstanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj

Sažetak: Po širokopojasnoj mrežnoj povezivosti Republika Hrvatska je i dalje na samom začelju Europske unije, što je uglavnom uzrokovanoneodgovarajućom dostupnošćunepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije(NGA). U izlaganju će se, temeljem raspoloživih statističkih pokazatelja, dati sažet prikaz aktualnog stanja nepokretnog NGA-a u Republici Hrvatskoj, kao i osvrt na povezane aktivnosti Vlade, relevantnih tijela državne uprave, Nacionalne regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te mrežnih operatora.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!

 

Lecturer:Miljenko Dimitrijević, DIMANIS Ltd.

Lecture: Overview of the actual status of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia 

Abstract: With regard to the broadband network connectivity, the Republic of Croatia is still ranked 28th in the European Union, which is mainly caused by the inadequate availability of fixed next generation access (NGA). Based on the available statistical indicators, the lecture will provide a summary of the actual state of fixed NGA in the Republic of Croatia, as well as a review of the related activities of the Government, relevant state administration bodies, National Regulatory Authority for Network Industries and network operators.

Presentation will be in Croatian with simultaneous translation to English


 

II. predavanje / Lecture 2

Vladimir Žuti, dipl. ing. el., ima preko 30 godina iskustva u elektroničkim komunikacijama. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Njegovo prethodno radno iskustvo uključuje poslove rukovođenja montažom uređaja, izgradnjom mreža, razvojem, planiranjem i investicijama u pokretnim i nepokretnim komunikacijama u javnom poduzeću HPT i tvrtki Hrvatske Telekomunikacije te direktora izgradnje u tvrtki Metronet Telekomunikacije. Od 2006. g. se u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) bavi regulativom u području elektroničkih komunikacija. Njegove aktivnosti uključuju izradu nacrta propisa u području elektroničkih komunikacijskih mreža i infrastrukture (EKMI), rješavanje sporova oko korištenja EKMI-a, promicanje inovacija i načina učinkovitih ulaganja u EKMI, stručni nadzor nad primjenom propisa, prostornim planiranjem i gradnjom u dijelu EKMI-a te održavanje stručnih radionica i predavanja. Njegove specijalnosti su svjetlovodne tehnologije, primjena načela integriranog planiranja i gradnje infrastrukture te analiza mogućnosti ulaganja lokalne i regionalne samouprave u EKMI. Autor je više stručnih radova iz navedenih područja. 

 

Vladimir Žuti, B. Sc. in Electrical Engineering, has more than 30 years of experience in electronic communications. He graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb. His previous work experience includes managing of activities concerning equipment assembly, developing, planning and building of and investing in mobile and fixed communications networks in companies HPT and HT, as well as the position of Director of Network Construction in Metronet Telecommunications. Since 2006, he is working in Croatian Regulatory Agency for Network Industries (HAKOM) in the field of electronic communications regulations. His activities include the drafting of regulations in the field of electronic communications networks and electronic communications infrastructure and other associated facilities (ECNI), the resolution of disputes concerning ECNI usage, promoting innovations and modalities of effective investments in the ECNI, supervising the implementation of regulations, spatial planning and construction in the field of the ECNI, as well as leading the professional workshops and lectures. His areas of special interest are optical fibre technologies, the application of integrated planning and building of infrastructures, as well as analysing the local and regional self-government investment opportunities concerning the ECNI. He authored several technical papers in these areas.

 

Predavači: Lidija Antonić i Vladimir Žuti, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Predavanje: Svjetlovodna distribucijska mreža

Sažetak: Prezentacijom su objašnjene odredbe Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama, osobito u dijelu kojem odredbe Pravilnika propisuju načine projektiranja učinkovitog ulaganja, smanjeni troškovi gradnje i brži povrat uloženog kapitala. Trenutačna situacija u Republici Hrvatskoj je takva, da su ulaganja u razvoj elektroničke komunikacijske svjetlovodne mreže smanjena, ulagači teško pronalaze za njih povoljnu isplativost ili nailaze na zapreke koje im usporavaju, a neki puta potpuno zapriječe ulaganja. Unatoč činjenici da su ulaganja u svjetlovodne mreže trenutno jedina tehnološki razumna ulaganja na području infrastrukture nepokretnih mreža, razvojem tržišnog natjecanja u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, ista će se realizirati samo ako se pokaže da se tim poslovnim projektima mogu ostvariti pozitivni rezultati i prihvatljivi povrati uloženog kapitala. Prezentacijom je objašnjena moguća učinkovitost ulaganja jedinica lokalne samouprave te ostali modeli ulaganja u elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i mreže.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!

 

Lecturers: Lidija Antonić and Vladimir Žuti, Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM)

Lecture: Optical fibre distribution network

Abstract: The presentation explains the provisions of the Ordinance on optical fibre distribution networks, particularly the Ordinance provisions prescribing ways of designing effective investments, reduced construction costs and faster return on investment. Currently, the investments in the development of the optical fiber network in the Republic of Croatia are reduced, investors find it difficult to ensure a good profitability or encounter obstacles that slow them down and occasionally completely block investments. Despite the fact that investments in fiber optic networks are currently the only technologically reasonable network infrastructure investments, it will be realized only if, through the development of market competition in electronic communications and services, it is shown that these business projects can achieve positive results and acceptable returns on investments. The presentation explains possible ways of achieving the effectiveness of investments of local self-government units, as well as other models of investments in electronic communication infrastructure and networks.

Presentation will be in Croatian with simultaneous translation to English!


 

III. predavanje / Lecture 3

Ivana Madžar, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno studira na specijalističkom poslijediplomskom studiju Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu gdje priprema specijalistički rad iz područja gospodarskih i demografskih učinaka razvoja širokopojasnog pristupa. Certificirani je voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz europskih fondova. Ima 15 godina radnog iskustva u upravljanju robnim markama te vođenju projekata i timova u dva velika hrvatska dionička društva, od čega 7 godina na poziciji voditeljice nabave. Od 2015. godine radi u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM), a od 2017. godine vodi Odjel za fondove EU, u sklopu kojeg djeluje Nositelj Okvirnog programa (NOP), čiji je zadatak koordinacija provedbe nacionalne sheme odobravanja državnih potpora za projekte gradnje pristupnih mreža sljedeće generacije - Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP)..

 

Ivana Madžar, M.Econ., graduated from the Faculty of Economics and Business, University of Zagreb. Currently, she is attending a specialist postgraduate study in Electronic Communications Market Regulation at the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb and preparing a specialist paper dealing with economic and demographic impacts of broadband access development. She is a certified Project Manager for projects financed from EU funds. Her experience encompasses 15 years in brand, project, and team management in two major Croatian companies, including 7 years as the Head of Procurement. Since 2015, she is working in Croatian Regulatory Agency for Network Industries (HAKOM). Since 2017, she is working as EU Funds Department Manager and she is the Head of Competent Authority for the Framework Programme (CAFP), whose task is the coordination of implementation of a national scheme for state aid approval for projects deploying the next generation access networks - National framework programme for the development of broadband infrastructure in areas lacking sufficient commercial interest for investments.
 

Predavači: Ivana Madžar, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Predavanje: Razvoj pristupnih mreža sljedeće generacije kroz projekte sufinancirane Europskim strukturnim i investicijskim fondovima
Sažetak: Širokopojasna pristupna infrastruktura koja će odgovoriti izazovima digitalnog doba i omogućiti velike brzine, predstavlja temelj za uvođenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i usluga te njihovo korištenje. Europska komisija, u sklopu svoje kohezijske politike, ima za cilj jednaki razvoj svih područja, bez obzira na stupanj razvijenosti, gustoću naseljenosti i druge različitosti te je za tu namjenu Republici Hrvatskoj dodijelila bespovratna financijska sredstva za period 2016.-2020. Vlada Republike Hrvatske imenovala je HAKOM nositeljem Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP). ONP je nacionalna shema odobravanja državnih potpora za gradnju širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) odobrena od Europske komisije. Predavanje će dati uvid u aktivnosti nositelja ONP-a i trenutno stanje širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj, kao i obuhvat i status projekata širokopojasnog pristupa sljedeće generacije koji se kandidiraju za sufinanciranje državnim potporama u skladu s ONP-om te njihov napredak. Također će dati prikaz trenutnih i planiranih aktivnosti dionika u okviru ONP-a.
Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!

 

Lecturer: Ivana Madžar, Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM)
Lecture: Development of Next Generation Access Networks through projects co-financed by the European structural and investment funds
Abstract: Broadband access infrastructure that will respond to the challenges of the digital age and will enable high speeds is the foundation for introducing new information and communication technologies and services and their use. The European Commission, as part of its cohesion policy, seeks to achieve equal development of all regions, regardless of the level of their development, population density and other diversities, and has allocated grants for this purpose to the Republic of Croatia in the period 2016-2020. The Government of the Republic of Croatia has appointed HAKOM as the Competent Authority for the National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP). The NFP is a national scheme for the approval of state aid for the construction of next generation broadband access (NGA) networks approved by the European Commission. The lecture will provide an insight into the activities of the Competent Authority for the NFP and the current state of broadband access in Croatia, as well as the scope and status of next generation broadband access (NGA) projects that will apply for state aid in line with NFP, including their progress. It will also give an overview of current and planned activities of NFP stakeholders.

Presentation will be in Croatian with simultaneous translation to English!


 

IV. predavanje / Lecture 4

Tomislav Majnarić, mr.sc. elektrotehnike, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva(FER) Sveučilišta u Zagrebu. Njegovo prethodno radno iskustvo uključuje poslove istraživanja i razvoja u tvrtki Ericsson Nikola Tesla te voditelja proizvodnog programa u lokalnoj tvrtki partneru Lucent Technologies i Nortel Networksza područje Hrvatske. 2006. g. pridružuje se tvrtki Lator koja se bavi pružanjem konzultantskih usluga u telekomunikacijama. Kao viši konzultant u Latoru, uspješno je za Hrvatsku agenciju za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) obavio više poslova iz područja regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, a za Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatskeiz područja državnih potpora za širokopojasne mreže. Autor je više studija i znanstvenih radova iz područja implementacije mreža sljedeće generacije i tehno-ekonomskih analiza u telekomunikacijama. 

Tomislav Majnarić, M. Sc. in Electrical Engineering, graduated and obtained a Master Degree from the Faculty of electrical engineering and computing, University of Zagreb. His previous work experience includes research & development assignments in Ericsson Nikola Tesla and product management in the local partner company of Lucent Technologies and Nortel Networks in Croatia. In 2006 he joined the local telecom consultancy company LATOR Ltd. specialized in providing consulting services in the field of telecommunications. As a Senior Consultant in LATOR, he has successfully finished several assignments for Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM) in the field of telecom market regulation, as well as for Croatian Ministry of Maritime Affairs, Traffic and Infrastructure in the field of State aid for broadband networks. He authored several studies and technical papers covering techno-economic analyses in telecommunications and deployment of next-generation networks.

 

Predavač:Tomislav Majnarić,LATOR d.o.o.

Predavanje:Iskustva iz dosadašnje pripreme projekata izgradnje širokopojasnih mreža u jedinicama lokalne samouprave

Sažetak: Prezentacija će dati autorov osvrt na dosadašnji tijek provedbe Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP-a) iz aspekta pripreme projekata izgradnje širokopojasnih mreža u jedinicama lokalne samouprave. Kroz analizu uočenih problema i prepreka u pripremi projekata, prikazat će se očekivanja u daljnjem tijeku provedbe ONP-a i objave poziva za dostavu bespovratnih sredstava iz fondova EU-a u 2018.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!

 

Lecturer:Tomislav Majnarić, LATOR Ltd.

Lecture:Experience gained during preparation of broadband projects in local communities

Abstract: The presentation will give author’s insight in the progress of implementation of National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP), considering the preparation of broadband network construction projects in local municipalities. By analysing the problems and obstacles experienced during the preparation of the projects, the expectations for further implementation of NFP will be given, taking into account the foreseen call for EU grants in 2018.

Presentation will be in Croatian with simultaneous translation to English!


 

V. predavanje / Lecture 5

Ivana Rendulić Jelušić, dipl.ing.agr.,Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Voditelj odsjeka za međunarodnu suradnju

Ivana Rendulić Jelušić, Mag.Ing.Hort., Zagreb County, Department for EU Funds, Regional and International CooperationHead of International Cooperation Division

Predavač:Ivana Rendulić Jelušić, Zagrebačka županija

Predavanje:Iskustva Zagrebačke županije u pripremi projekata razvoja širokopojasnog pristupa Internetu

Sažetak: Kroz prezentaciju će se predstaviti iskustva Zagrebačke županije u pripremi Projekta razvoja širokopojasnog pristupa Internetuna području cijele Zagrebačke županije. Kompleksnost ovog projekta, velika vrijednost investicija, ali i veliki značaj za budući društveni i gospodarski razvoj Zagrebačke županije, svrstali su ovaj projekt među strateške projekte Zagrebačke županije. Višegodišnji rad na ovom projektu u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i konzultantskim tvrtkama te u suradnji s državnim institucijama, sa sobom su donijeli puno izazova i problema koje smo pokušavali (i još uvijek pokušavamo) riješiti na najbolji način za naše korisnike i stanovnike Zagrebačke županije. U prezentaciji ćemo pokazati način organizacije Zagrebačke županije za provedbu ovog projekta, načine pomoći jedinicama lokalne samouprave, izazove na koje smo nailazili tijekom 3-godišnje pripreme te naša očekivanja u bliskoj budućnosti.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!

 

Lecturer:Ivana Rendulić Jelušić, ZagrebCounty

Lecture:Zagreb County Experiences in Preparing Broadband Access Development Projects 

Abstract: The presentation will present Zagreb county experiences in preparing the broadband access development project covering the entire Zagreb County area. The complexity of this project, the high value of investments, as well as the great importance for the future social and economic development of the County, have classified this project as Zagreb County strategic project. The many years of work on this project, in cooperation with local self-government units and consulting companies, as well as with state institutions, brought many challenges and problems that we have tried (and are still trying) to solve in the best possible way for our users and residents of Zagreb County. In the presentation we will show the way of organization of the Zagreb County for the purpose of this project deployment, the ways of helping the units of local self-government, the challenges we encountered during our 3-year preparation and our expectations in the near future.

Presentation will be in Croatian with simultaneous translation to English!


 

VI. predavanje / Lecture 6

Jasmin Lipović ima preko 16 godina iskustva unutar IT i telekom okruženja. Njegovo radno iskustvo obuhvaća sve tehničke aspekte suvremenih komunikacijskih mreža - od održavanja do planiranja i izgradnje transmisijske, HFC i  FTTH mreže. Od 2012. g. radi u VIPnet-u, trenutno na poziciji voditelja tima za planiranje fiksne pristupne mreže.

Jasmin Lipović has over 16 years of experience within IT and telecom environments. His work experience covers all technical aspects of modern communications networks - from maintenance to planning and construction of transmission, HFC and FTTH networks. Since 2012, he has been working at VIPnet, currently in the position of Fixed Access Network Planning Team Leader.

 

Predavač: Jasmin Lipović, VIPnet d.o.o.

Predavanje: VIPnet - partner razvoja optičke mreže u Republici Hrvstskoj

Sažetak:

 • Prikaz gradnje pristupne optičke mreže VIPnet-a u posljednje 2 godine – preko 60 objavljenih gradnji svjetlovodnih distribucijskih mreža na cijelom području Republike Hrvatske
 • Nužnost postojanja ponude neosvijetljenih niti za potrebe povezivanja pristupnih mreža
 • Koraci koje je potrebno poduzeti za realizaciju gigabitnih brzina u Republici Hrvatskoj i nužnost suradnje svih dionika 

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku uz simultani prijevod na engleski jezik!


 

Lecturer: Jasmin Lipović, VIPnet Ltd.

Lecture: VIPnet - The Partner of Optical Network Development in the Republic of Croatia

Abstract:

 • An overview of the VIPnet access network deployment in the last 2 years - Announcements of over 60 optical fibre distribution network rollouts throughout the Republic of Croatia
 • The necessity of dark fibre wholesale offers for connection of access networks
 • Steps to be taken to realize gigabit speeds in the Republic of Croatia and the necessity for cooperation of all stakeholders

Presentation will be in Croatian with simultaneous translation to English!

 


VII. predavanje / Lecture 7

Predavač: Krešimir Jendričko, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Krešimir Jendričko, univ. spec. oec., na Društvenom veleučilištu u Zagrebu završio stručni upravni studij i stručni studij javne uprave. Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić završio specijalistički diplomski stručni studij “Projektni menadžment”. Nadalje, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku završio poslijediplomski specijalistički studij "Marketing posebnih područja". Trenutno studira na poslijediplomskom doktorskom studiju "Management" pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2011. godine radi u tijelima državne uprave nadležnim za poslove koordinacije i korištenja sredstava iz fondova Europske unije. U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije trenutno obavlja poslove vezane za pripremu i provedbu projekata u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga. 

 

Lecturer: Krešimir Jendričko, Ministry of Regional Development and EU Funds (MRDEUF)

Krešimir Jendričko, univ. spec. oec., at the Polytechnic of Social Science in Zagreb he finished a professional study in administrative law and professional study of public administration. At the University of Applied Sciences Baltazar he finished a specialist professional graduate study "Project Management". Also, at the Faculty of Economics of the J.J. Strossmayer University of Osijek he completed postgraduate specialist study "Marketing of Special Areas". Currently, he is attending the postgraduate doctoral study "Management" at the Faculty of Economics of the J.J. Strossmayer University of Osijek. Since 2011, he has been working in government bodies responsible for coordinating and management of the EU funds. At the Ministry of Regional Development and European Union funds, he is currently responsible for the activities related to the preparation and implementation of the projects in the area of the digital development and e-services. 

 

Predavanje: Nacrt Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“

Sažetak: 

Strategija Europa 2020. ističe važnost korištenja širokopojasnog pristupa u svrhu promicanja socijalne uključenosti i konkurentnosti u EU. Jedan od glavnih prioriteta koji promiče Digitalna agenda za Europu je smanjenje digitalnog jaza. Republika Hrvatska zaostaje za prosjekom Europske unije s obzirom na razinu širokopojasnog pristupa, a hrvatsko gospodarstvo imalo bi korist od poboljšanog pristupa mrežama sljedeće generacije. Vlada Republike Hrvatske je donošenjem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. i Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), utvrdila da je razvoj infrastrukture i usluga širokopojasnog pristupa internetu od interesa za Republiku Hrvatsku i jedan od preduvjeta razvoja suvremenog gospodarstva te je donošenjem ovih dokumenata dala snažan politički i djelatni poticaj stvaranju uvjeta za ubrzavanje razvoja brzog širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj i dostizanju razine njegove dostupnosti i korištenja jednakih barem prosjeku Europske unije. Glavni očekivani rezultat koji će se postići korištenjem sredstava u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (OPKK) i nacionalnog financiranja (javnog i privatnog) je povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom sljedeće generacije (NGN) do 2023. godine. Predavanje će dati uvid u trenutno stanje pripreme poziva na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje sredstvima u okviru OPKK-a, a koji će omogućiti izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.  

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!

 

Lecture: Draft of the Call for the Proposals "Deployment of the Next Generation Networks (NGN) / Next Generation Access Networks (NGA) in NGA White Areas"

Abstract: 

Europe 2020 Strategy underlines the importance of broadband deployment to promote social inclusion and competitiveness in the EU. One of the main priorities of Digital Agenda Europe is the reduction of the digital divide. As identified in the Commission Position Paper, Croatia is lagging behind EU average broadband penetration level, and its economy would benefit from improved access to next generation access networks. By adopting the Broadband Development Strategy for the Republic of Croatia in the period from 2016 to 2020 and the Framework Program for the Development of Broadband Infrastructure in areas where there is insufficient commercial investment interest, the Government of the Republic of Croatia has determined that the broadband development is of interest to the Republic of Croatia and one of the prerequisites for the development of the modern economy and by the adoption of these documents it has been given a strong political and active incentive to create the conditions for speeding up the development of fast broadband internet access in the Republic of Croatia and achieving its availability and use at least equivalent to the EU average. The main expected objective to be achieved through the use of funds under the Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 - 2020 (OPCC) and national funding (public and private) is to increase national coverage of the Next Generation Networks (NGN) by 2023. The lecture will provide an insight into the current state of preparation of the call for proposals for co-financing the projects under the OPCC which will enable deployment of Next Generation Access Networks (NGA) in areas where there is insufficient commercial interest to invest.

Presentation will be in Croatian with simultaneous translation to English!


 

VIII. predavanje / Lecture 8

Prof. Dr. Nico Grove

Viši stručnjak za TMT i aktivni serijalni poduzetnik koji podržava (nove) tvrtke u visoko skalarnom rastu.

Institut za ekonomiku i upravljanje infrastrukturom – Osnivač i Generalni direktor

Institut za  ekonomiku i upravljanje infrastrukturom (IEM) je neovisni upravni institut sa sjedištem u Münchenu. Zajedno s našim timom, partnerima i klijentima iz industrijskog, financijskog, savjetodavnog, istraživačkog i javnog sektora mi provodimo ekspertizu za ulaganja u održivu infrastrukturu, podržavamo strategije rasta poslovanja i izlučujemo implikacije koje bi mogle imati utjecaj na donošenje odluka za upravljanje i politiku u poslovanju. Nico je bio izvanredni profesor na CIS-u te na Pravnom fakultetu Sveučilišta Stanford. Ranije je radio u savjetništvu za strategije pri organizaciji Accenture Strategy  i A.T.Keaney, kao i u tvrtkama za medijsku produkciju u televizijskom emitiranju. Ima diplomu magistra poslovnog upravljanja (dipl. ecc.) i magistra istraživanja upravljanja poslovanjem Münchenskog fakulteta za upravljanje poslovanjem(MBR) Ludwig-Maximillians-Universitӓt, München, kao i magistra ekonomije (MEc) Sveučilišta Macquarie, Sydney.

Predavač:I Prof. Dr. Nico Grove

Predavanje: Digitalna infrastruktura kao investicija – Situacija i prilike u Europi

Sažetak:

 • Digitalna infrastruktura kao dugoročna vrsta imovine
 • Odvajanje dugoročne infrastrukture od kratkoročne aktivne opreme ili usluga interneta 
 • Uklapanje u buduću infrastrukturu
 • Omogućavanje obuke osnova za informatičko društvo

Lecturer: Prof. Dr. Nico Grove

Lecture: Digital Infrastructure as Investment - Situation and Opportunities in Europe

Senior TMT Expert and active serial entrepreneur supporting (new) companies in high scalable growth. 

Institute for Infrastructure Economics & Management – Founder & MD 

The Institute for Infrastructure Economics and Management (IEM) is an independent management institute based in Munich. Together with our team, partners and clients from industry, finance, consulting, research and gover