DEVELOPMENT OF BROADBAND ACCESS IN CROATIA

Please select language Croatian or English

Croatia

 Konferencijska sesija:

RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U HRVATSKOJ: REGULATIVA, NORMIZACIJA, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE, FINANCIRANJE, IZGRADNJA, UPRAVLJANJE, USLUGE

Tematika 1. dana - izlaganja/okrugli stol (PRELIMINARNO! Organizator zadržava pravo izmjena.)

 • Pregled stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Republici Hrvatskoj
  • Relavantni statistički pokazatelji
  • Povezane aktivnosti u 2018. i 2019. godini
 • Razvoj širokopojasnih mreža nakon 2020. i gigabitno drušvo
  • Razvojna strategija i razvojni ciljevi EU-a
  • Kako bi ostvarenje tih ciljeva moglo utjecati na Hrvatsko društvo i gospodarstvo?
  • Kako ostvariti ciljeve EU-a s obzirom na sadašnje stanje širokopojasnih mreža i tržišta elektroničkih komunikacijsih usluga u Hrvatskoj?
 • Svjetlovodne distribucijske mreže/FTTH:
  • Napredak u izgradnji FTTH mreža u Hrvatskoj
  • Suradnja operatora elektroničkih komunikacija s jedinicama lokalne/regionalne samouprave?
  • Praktična iskustva iz uspješne realizacije FTTH-a - problemi i njihovo uspješno rješavanje (kriteriji izbora područja obuhvata - urbano vs suburbano vs ruralno, naselja s pretežito višestambenim zgradama vs naselja pretežito s obiteljskim kućama; načini procjene veleprodajnog/maloprodajnog potencijala;  rješenje problematike agregacijske mreže; projektiranje, izgradnja i instalacijska rješenja (klasična vs mikrocijevna kabelska kanalizacija vs mini/mikro-rovovi; podzemne vs nadzemne instalacije); puštanje u pogon; marketing; početni odziv krajnjih korisnika/potražnja)
  • Problemi i rješenja u realizaciji svjetlovodne infrastrukture za potrebe 5G i javnih WiFi mreža
  • Kako učinkovitije graditi FTTH mreže? Kako znatnije smanjiti troškovi izgradnje poštujući primjenjivu regulativu?
 • Korištenje fondova i financijskih instrumenata EU-a za razvoj širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj
  • Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) (NP-BBI)
   • Kako napreduje projekt NP-BBI-a? Investicijska studija ?  Idejno i glavno projektiranje?  Najnoviji terminski plan?
  • Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) - planirane i tekuće aktivnosti glede prijava za sufinanciranje projekata izgradnje NGA mreža
   • Stanje portfelja projekata - iz aspekta Nositelja ONP-a (NOP; Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM))
   • Stanje pripreme i provedbe natječaja za sufinanciranje projekata - iz aspekta Posredničkog tijela razine 1 (PT1; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)) i Posredničkog tijela razine 2 (PT2; Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU))
   • Organizacija i terminski plan natječaja? Razlike u tretmanu projekata s obzirom na planirani investicijski model? Alocirana ukupna sredstva i najviši dopušteni iznosi za pojedinačni projekt ovisno o planiranom investicijskom modelu? (Pred)odabir za ograničeni poziv - sadržaj i način provedbe? Kriteriji vrednovanja prijavljenih projekata i ponuda operatora u postupku (pred)odabira? Prihvatljivi troškovi projekta? Prihvatljivost prijavitelja i partnera? Formiranje partnerstva?
   • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i njegova provedba - sadržaj, odgovornosti, izvještavanje o napretku, nadoknada troškova i provjere
   • Iskustva jedinica lokalne/regionalne samouprave u pripremi projekata
   • Kako ubrzati i olakšati realizaciju projekata uz udovoljavanje zahtjevima primjenjive regulative te tko bi trebao pokrenuti pripadne aktivnosti?
  • WiFi4EU
   • Sudjelovanje i rezultati hrvatskih jedinica lokalne samouprave u WiFi4EU natječaju
   • Kako pojedine jedinice samouprave planiraju iskoristiti WiFi4EU vrijednosne kupone te riješiti problematiku dovoda za pristupne točke WiFi-a
  • Connecting Europe Broadband Fund (CEBF)
   • Postignuća glede financiranja otvorenih FTTH mreža za krajnje korisnike u ruralnim dijelovima Hrvatske

 Britain 2 512

Conference Session:

DEVELOPMENT OF BROADBAND ACCESS IN CROATIA: REGULATION, STANDARDISATION, PLANNING, DESIGNING, FINANCING, ROLL-OUT, MANAGEMENT, SERVICES

First Day Themes - Lectures/Round Table (PRELIMINARY! The organiser reserves the right to modify.)

 • Overview of the fixed next generation access (NGA) in the Republic of Croatia
 • Relevant statistical indicators
 • Related activities in 2018 and 2019
 • The development of broadband networks after 2020 and the gigabit society
 • EU development strategy and goals
 • How could the achievement of these goals affect the Croatian society and economy?
 • How to achieve EU goals in view of the current state of broadband networks and electronic communications services market in Croatia?
 • Fibre Optic Distribution Networks/FTTH:
 • Progress in FTTH roll-outs in Croatia
 • Cooperation of electronic communications operators with local/regional self-government units?
 • Practical experiences from the successful FTTH roll-outs - problems and their successful solutions (coverage area selection criteria - urban vs suburban vs rural; settlements with predominantly multi-dweling buildings vs settlements with predominantly single-dweling houses; ways of assessing the wholesale/retail potential; solution of the broadband backhaul problem; design, construction and installation solutions (classical cable ducting vs microducting vs mini/micro-trenching; underground vs overhead installations); network commissioning, marketing, initial response of end-users/take up)
 • Problems and solutions in realization of backhaul/fronthaul fiber Infrastructure for 5G and public WiFi
 • How to build FTTH networks more efficiently? How to significantly reduce the construction costs while respecting the applicable regulations?
 • Using EU funds and financial instruments for the development of broadband access in Croatia
 • National Programme for the Development of Broadband Backhaul Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments, as a Prerequisite for the Development of Next Generation Access Networks (NGA) (NP-BBI)
  • The NP-BBI project progress? Investment Study? Conceptual and basic design? The latest project timeline?
 • National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP) - planned and ongoing activities regarding the applications for co-financing of NGA construction projects
  • The state of projects portfolio from the view of Competent Authority for the Programme (CAP; Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM))
  • The state of preparation and implementation of the tender for co-financing projects - from the view of Intermediate Body 1 (IB1: Ministry of Regional Development and EU Funds (MRDEUF)) and Intermediate Body 2 (IB2; Central Finance and Contracting Agency (CFCA))
  • Tender organization and timetable? Differences in project treatment with regard to the planned investment model? Total funds allocated and maximum allowed amounts for individual project depending on the planned investment model? (Pre)selection for contest - content and mode of implementation? Evaluation criteria for the submitted projects and operator offers in the (pre)selection process? Eligible project costs? Eligibility of applicants and partners? Partnership formation?
  • Grant agreement and its implementation - content, accountability, progress report, reimbursement of expenses and control
  • Experiences of local/regional self-government units in preparation of projects
  • How to accelerate and facilitate the realization of projects by meeting the requirements of applicable regulation and who should initiate associated activities?
 • WiFi4EU
  • Participation and results of Croatian self-government units in the WiFi4EU tender
  • How particular self-government units plan to use WiFi4EU value coupons and solve the issue of backhaul for WiFi access points
 • Connecting Europe Broadband Fund (CEBF)
  • Achievements regarding the financing of open FTTH networks for end-users in rural areas of Croatia