BRANKICA ALUJEVIĆ GRGAS - Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

BRANKICA ALUJEVIĆ GRGAS - Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Croatia

Brankica Alujević Grgas je diplomirana pravnica s položenim pravosudnim ispitom i gotovo 20 godina iskustva rada u državnoj upravi. Nakon dva mandata na mjestu glavne tajnice Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, odlučila je napraviti obrat u karijeri i usmjeriti se prema digitalizaciji kao trenutno najzanimljivijem pokretaču promjena u društvu. Na mjestu načelnice Sektora za koordinaciju razvoja digitalnog društva sudjeluje u kreiranju i provođenju politika digitalnog razvoja, od sudjelovanja u donošenju propisa na EU razini i kreiranja nacionalne strategije razvoja digitalnog društva pa do razvijanja suradnje i stvaranja sinergije između javnog sektora, privatnog sektora i akademske zajednice koji čine polugu digitalnog razvoja.
Vjeruje u pozitivne promjene koje digitalizacija nosi i sigurna je da će, uz odgovarajuću prevenciju i kontrolu moguće zloupotrebe njenih potencijala, iznimno pridonijeti prosperitetu društva.

Predavač: Brankica Alujević Grgas, Središnji državni ureda za razvoj digitalnog društva

Predavanje: Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

Sažetak: Strategijom digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine želimo postići da se odrede smjernice za ostvarenje ciljane transformacije naše države prema zelenom i digitalnom načinu života kao preduvjetima za budući održivi gospodar­ski rast i društveni razvoj. Strategija je ujedno jedan od akata strateškog planiranja kojim se podupire provedba Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) kojom se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za Hrvatsku.

Izlaganje će biti na hrvatskom jeziku!


Brankica Alujević Grgas is a law graduate with a passed bar exam and almost 20 years of experience working in the state administration. After two mandates as the chief secretary of the Central State Office for Renewal and Housing Care, she decided to make a career change and focus on digitization as currently the most interesting driver of changes in society. As head of the Sector for Coordination of the Digital Society Development, she participates in the creation and implementation of digital development policies, from participation in the adoption of regulations at the EU level and the creation of the national strategy for the development of the digital society to the development of cooperation and the creation of synergy between the public sector, the private sector and the academic community which form the lever of digital development.
She believes in the positive changes that digitalization brings and is sure that, with appropriate prevention and control of possible abuse of its potential, it will contribute immensely to the prosperity of society.

Lecturer: Brankica Alujević Grgas, Central State Office for the Development of Digital Society

Lecture: The Digital Croatia Strategy for the period until 2032

Abstract:   The Digital Croatia Strategy for the period until 2032 aims to establish guidelines for achieving the targeted transformation of our country towards a green and digital way of life as preconditions for future sustainable economic growth and social development. The Strategy is also one of the strategic planning acts supporting implementation Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) that directs the development of society and economy in the long term in all important issues for Croatia.

Presentation will be in Croatian!