MILJENKO DIMITRIJEVIĆ - FIberWeek consultant and moderator

MILJENKO DIMITRIJEVIĆ - FIberWeek consultant and moderator

Croatia

Miljenko Dimitrijević, mr. sc. elektrotehnike, ima preko 30 godina iskustva u elektroničkim komunikacijama, uključujući razvoj i projektiranje radiokomunikacijskih uređaja, ekspertni konzalting, projektiranje i inženjering na području elektroničkih komunikacijskih mreža te upravljanje složenim projektima. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Područja interesa su mu upravljanje projektima, širokopojasne komunikacije, sustavi generičkog kabliranja, podatkovni centri, pristupne mreže sljedeće generacije, tehno-ekonomski aspekti planiranja i gradnje širokopojasnih mreža te tehnička normizacija i regulativa. Autor je više stručnih radova iz navedenih područja.

Predavači:   Miljenko Dimitrijević

Predavanje: Uvod u sesiju

Sažetak:      Nakon kratkog uvoda u sadržaj sesije, daje se kratka analiza napretka Republike Hrvatske u ostvarivanju ciljeva razvoja digitalne infrastrukture utvrđenih u EU programu politike za Digitalno desetljeće do 2030., s naglaskom na razvoj nepokretnih širokopojasnih mreža i temeljem prvog Izvješća EU-a o stanju Digitalnog desetljeća 2023.

.Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!


Miljenko Dimitrijević, M. Sc. in Electrical Engineering, has more than 30 years of experience in electronic communications, including the development and design of radio communications equipment, expert consulting, designing and engineering in the field of electronic communications networks, as well as management of complex projects. His areas of interest are broadband communications, generic/structured cabling systems, data centres, next generation access networks, project management and techno-economic aspects of planning and deployment of broadband networks, as well as technical standards and regulations. He authored several technical papers in these areas.

Lecturer:    Miljenko Dimitrijević

Lecture:     Introduction to the session

Abstract:    After a short introduction to the content of the session, a brief analysis of the progress of the Republic of Croatia in achieving the goals of the development of digital infrastructure established in the EU policy program for the Digital Decade until 2030 is given, with an emphasis on the development of fixed broadband networks and based on the first EU Report on the State of the Digital Decade 2023.

Presentation will be in Croatian!