TOMISLAV MAJNARIĆ

TOMISLAV MAJNARIĆ

Croatia

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!

Tomislav Majnarić, mr.sc. elektrotehnike, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Njegovo prethodno radno iskustvo uključuje poslove istraživanja i razvoja u tvrtki Ericsson Nikola Tesla te voditelja proizvodnog programa u lokalnoj tvrtki partneru Lucent Technologies i Nortel Networks za područje Hrvatske. Od 2006. g. bavi se pružanjem konzultantskih usluga   elektroničkim komunikacijama, posebice iz područja državnih potpora za širokopojasne mreže. Autor je većeg broja studija i stručnih radova iz područja implementacije mreža sljedeće generacije i tehno-ekonomskih analiza u elektroničkim komunikacijama.

Predavač:    Tomislav Majnarić

Predavanje: Iskustva provedbe projekata izgradnje svjetlovodnih mreža u EU financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Sažetak:      Izlaganje će dati uvid u iskustva provedbe projekata izgradnje svjetlovodnih mreža sufinanciranih EU fondovima u financijskoj perspektivi 2014.-2020., prvenstveno iz aspekta projekata koji su se provodili u jedinicama regionalne i lokalne samouprave po investicijskom modelu B. Prikazat će se najčešći tehnički, regulatorni i administrativni izazovi s kojima su se susretali nositelji projekata tijekom provedbe projekata.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!


Britain 2 512

Tomislav Majnarić, M. Sc. in Electrical Engineering, graduated and obtained a Master Degree from the Faculty of electrical engineering and computing (FER), University of Zagreb. His previous work experience includes research & development assignments in Ericsson Nikola Tesla and product management in the local partner company of Lucent Technologies and Nortel Networks in Croatia. Since 2006 he has been engaged in providing consulting services in the field of electronic communications, especially regarding the State Aid for broadband networks. He authored a large number of studies and technical papers covering techno-economic analyses in telecommunications and deployment of next generation networks.

Lecturer:    Tomislav Majnarić

Lecture:     Experiences of implementing fiber optic network construction projects in the EU financial period 2014 - 2020.

Abstract:    The presentation will provide an insight into experiences of implementing fiber optic networks projects co-financed by EU funds in the financial perspective of 2014-2020, primarily from the aspect of projects implemented in regional and local self-government units according to investment model B. The most common technical, regulatory and administrative challenges encountered by project holders during project implementation will be presented.

Presentation will be in Croatian!