IVANA MADŽAR

IVANA MADŽAR

Croatia

Ivana Madžar, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Certificirani je voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz europskih fondova. Prije dolaska u Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM), 15 godina je radila na upravljanju robnim markama te vođenju projekata i timova u dva velika hrvatska dionička društva, od čega 7 godina na poziciji voditeljice nabave. Od 2015. godine radi u HAKOM-u, a od 2017. godine vodi Odjel za razvojne programe, u sklopu kojeg djeluje Nositelj Okvirnog programa (NOP), čiji je zadatak koordinacija provedbe nacionalne sheme odobravanja državnih potpora za projekte gradnje pristupnih mreža sljedeće generacije - Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP). Od 2019. vodi i Odjel za komunikaciju, koordinaciju i strateško planiranje.

Predavačica: Ivana Madžar, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Predavanje:    Provedba projekata gradnje pristupnih mreža sufinanciranih iz EU izvora

Sažetak:        U skladu s Okvirnim nacionalnim programom za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima bez dostatnog komercijalnog interesa za ulaganja (ONP) provedeno je 20 projekata. Ovo predavanje će pružiti uvid u provedbu ugovornih obveza svih nositelja projekata do kraja 2023. godine te istražiti što se događa s dijelovima projekata nedovršenim u ugovorenom roku.

Također će se razmotriti novi krug financiranja projekata širokopojasnog pristupa kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), pružajući dodatne informacije o budućim mogućnostima za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa.

Izlaganje će biti na hrvatskom jeziku!


Britain 2 512

Ivana Madžar, M.Econ., graduated from the Faculty of Economics and Business, University of Zagreb. She is a certified project manager for the development and implementation of projects financed by European funds. Prior to joining the Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM), she spent 15 years managing brands and leading projects and teams in two major Croatian corporations, including 7 years as the head of procurement. Since 2015, she has been working at HAKOM, and since 2017, she has been leading the Department for Development Programs, within which operates the Competent Authority for the Framework Programme (CAFP), whose task is to coordinate the implementation of a national scheme for approving state aid for projects building the next-generation access networks - the National framework programme for the development of broadband infrastructure in areas lacking sufficient commercial interest for investments. Since 2019, she has also been heading the Department for Communication, Coordination, and Strategic Planning.

Lecturer:    Ivana Madžar, Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM).

Lecture:     Implementation of EU Co-Funded Access Networks Construction Projects

Abstract:    In line with the National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP), 20 projects have been implemented. This lecture will provide insight into the implementation of contractual obligations by all project holders until the end of 2023 and explore the status of projects components unfinished within the contracted period.

Additionally, the lecture will consider the new round of funding for projects through the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), providing further information on future opportunities for broadband access infrastructure development.

Presentation will be in Croatian!