DENIS TEŠKI - OIV

DENIS TEŠKI - OIV

Croatia

Denis Teški diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, usmjerenje Radiokomunikacije i profesionalna elektronika. Zaposlen je u OIV-u od 2005. godine gdje radi razne inženjerske poslove, od planiranja i projektiranja do izgradnje mikrovalnih i svjetlovodnih mreža. Od 2010. godine sudjeluje u pripremama i vođenju  partnerskih koordinacijskih sastanaka, kao i sastanaka stručnih radnih skupina. Uz navedeno, sudjeluje u pregovorima s kupcima OIV-ovih usluga te je odgovoran za praćenje troškovne analize projekata (Capex, Opex), modeliranje i predlaganje izlazne cijene te pravovremeno izvršenje usluge, kao i kontrolu troškova i rizika projekata.

Predavač:    Denis Teški, OIV

Predavanje: Aktivnosti tvrtke OIV na projektima povezanim sa svjetlovodnom infrastrukturom

Sažetak:      Izlaganje daje pregled aktivnosti tvrtke OIV na sljedećim projektima povezanim sa svjetlovodnom infrastrukturom:

  • Dubrovnik, Pelješki most, Promina i Tusti Vrh - pasivna povezivanja
  • CRATIS - suradnja u domeni ICT-a i elektroničkih komunikacijskih mreža
  • Europska kvantna komunikacijska infrastruktura (European Quantum Communication Infrastructure; EuroQCI) - razvoj nove vrste sigurne komunikacije unutar EU-a, zasnovane na načelu kvantne kriptografije, apsolutno sigurne od upada hakera i s mogućnošću trenutne detekcije prisluškivanja
  • 5G-ADRIA – suradnja na studiji izvedivosti 5G infrastrukture od Kopra, preko Ljubljane, Bregane i Zagreba do Rijeke
  • Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja,kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NP-BBI)

 

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!


Denis Teški, graduated from the Faculty of electrical engineering and computing (FER), University of Zagreb, majoring in Radiocommunications and professional electronics. He has been employed at OIV since 2005, where he is involved in various engineering jobs from planning and designing to the construction of microwave and fiber optic networks. Since 2010, he has been participating in the preparation and management of partner coordination meetings, as well as meetings of expert working groups. In addition, he participates in negotiations with customers of OIV's services and is responsible for monitoring the cost analysis of projects (Capex, Opex), modeling and proposing the output price and timely execution of service, as well as controlling projects costs and risks.

Lecturer:    Denis Teški, OIV

Lecture:     Activities of the OIV Company on projects related to Fiber Optic Infrastructure

Abstract:   The presentation provides an overview of the activities of the OIV company on the following projects related to fiber optic infrastructure:

  • Dubrovnik, Pelješac Bridge, Promina and Tusti Vrh - passive connections
  • CRATIS - cooperation in the domain of ICT and electronic communications networks
  • European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) - development of a new type of secure communication within the EU, based on the principle of quantum cryptography, absolutely safe from hacker intrusions and with the possibility of immediate detection of eavesdropping
  • 5G-ADRIA – cooperation on the feasibility study of 5G infrastructure from Koper, via Ljubljana, Bregana and Zagreb to Rijeka
  • National Programme for the Development of Broadband Backhaul Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments, as a Prerequisite for the Development of Next Generation Access Networks (NP-BBI)

 

Presentation will be in Croatian!