JASMINKA MARTINOVIĆ - HUP

JASMINKA MARTINOVIĆ - HUP

Croatia

Jasminka Martinović zaposlena je u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) kao direktorica granskih udruga: HUP - Udruga poslodavaca u obrazovanju i HUP - Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti (HUP-ICT). U okviru svog djelokruga rada posebno prati predmetne sektore i aktualne sektorske politike, priprema stručne i analitičke podloge iz područja rada granskih udruga, zadužena je za definiranje i zastupanje interese članova granskih udruga na individualnoj i općoj razini u odnosima s tijelima državne vlasti i sindikatima te za aktivno lobiranje interesa članova granskih udruga i HUP-a u različitim državnim tijelima, odborima, koordinacijama, radnim skupinama te povjerenstvima Gospodarskog socijalnog vijeća (GSV). Vodi projekte i sudjeluje u projektima od interesa za granske udruge. Kao predstavnica HUP-a sudjelovala je u u izradi različitih strategija, zakonskih i podzakonskih akata vezanih za poduzetništvo, obrazovanje te informacijske i komunikacijske tehnologije.

Predavačica: Jasminka Martinović, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

Predavanje:   Uloga HUP-a u promicanju interesa za širenjem VHCN mreža kao preduvjeta za razvoj ICT-a u Republici Hrvatskoj

Sažetak:        U predavanju će se predstaviti aktivnosti Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) kojima je cilj poticanje intenzivnog razvoja širokopojasne mrežne infrastrukture vrlo velikog kapaciteta kao jednog od ključnih koraka za snažnu, održivu i kompetitivnu hrvatsku ICT industriju budućnosti.

Izlaganje će biti na hrvatskom jeziku!


Jasminka Martinović is employed at the Croatian Employers' Association (CEA) in the position of director of the branch associations: CEA - Association of Employers in Education and CEA - Association of Information and Communication Activities (CEA-ICT). Within its scope of work, she especially monitors relevant sectors and actual sector policies, prepares expert and analytical materials in the field of work of branch associations, is responsible for defining and representing the interests of members of branch associations on an individual and general level in relations with state authorities and syndicates, as well as for active lobbying of the interests of members of branch associations and CEA in various state bodies, committees, coordinations, working groups and Economic and Social Council (GSV) committees. She manages projects and participates in projects of interest to CEA branch associations. As a CEA representative, she participated in the creation of various strategies, legal and by-laws related to entrepreneurship, education and information and communication technologies.

Lecturer:   Jasminka Martinović, Croatian Employers' Association (CEA)

Lecture:     The Role of CEA in Promoting Interest in the Expansion of VHCN Networks as a Prerequisite for the Development of ICT in the Republic of Croatia

Abstract:   The lecture will present the Croatian Employers' Association (CEA) activities, whose goal is to stimulate the intensive development of very high capacity broadband network infrastructure as one of the key steps for a strong, sustainable and competitive Croatian ICT industry of the future.

Presentation will be in Croatian!